The Bathory PRS SERIES 2022

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION


GDPR for F class and PRS shooting Matches organized by The Precision Rifle Team RDA s.r.o., The Precision Rifle Team RDA Sports club

1. You agree by your registration and payment that your following „Personal Data" :
 • name and surname
 •  email address
 • passport
 • photo and video of the event
 • telephone number
you will willingly give to the organizers: The Precision Rifle Team RDA s.r.o., The Precision Rifle Team RDA Sports club

2. Your data will be preserved by the administrators for 3 years from the date of the permit (the date of permit is the date of registration for an event).
 • your Personal Data must be preserved for registration, recording and awarding by Administrators of the event.
 • your Personal Data must be preserved for marketing activities of Administrators, social media, webpages, information about outgoing activities.
3. You declare, that all your Persona! Data provided are true. You can decide to withdraw approval by sending us an email to an email address: prtrda@gmail.com

4. The administrator is using your Personal Data automatically and manually by Administrators and their Organising Team. Personal Data will be handled manually processing in the statistic system by Statistic Officers and by Marketing Team and processing by software and statistic service required for F-class and Dynamic shooting match.

5. You can always:
 • withdraw your permit
 • be informed about your Persona! Data
 • erase your Personal information
 • update your Personal Data
 • by writing an email to email address: prtrda@gmail.com


GDPR pre preteky F class a Dynamickej streľby organizované The Precision Rifle Team RDA s.r.o., The Precision Rifle Team RDA Sports club

1. Vašou registráciou a platbou automaticky dávate Váš súhlas, že nasledujúce „Osobné údaje":
 • Mena a priezvisko
 • Emailová adresa, číslo op.
 • Fotografie a video z udalosti
 • Telefónne číslo
Môžu využívať organizátori: The Precision Rifle Team RDA s.r.o., The Precision Rifle Team RDA Sports club
,,Administrátori" nasledovne:

2. Vaše údaje budú uschovávané Administrátorom nasledujúcich 3 rokov od termínu povolenia. (Termín povolenia nastáva prihlásením sa na pretek)
 • Vaše osobné údaje budú spracovávané pre potreby registrácie, spracovania výsledkov a slávnostnej ceremónie odovzdávania cien.
 • Vaše osobné údaje budú spracovávané pre marketingové aktivity Administrátorov, sociálne siete, webové stránky, informácie o prebiehajúcich aktivitách.
1. Vyhlasujete, že Vaše osobné údaje, ktoré dávate, sú pravdivé. Môžete sa rozhodnúť o zrušení súhlasu zaslaním emailu na: prtrda@gmail.com

2. Vaše osobné údaje budú automaticky alebo manuálne používané Administrátormi a Organizačným Teamom. Personálne údaje budú spracovávané štatistickým systémom a Štatistickým Teamom prostredníctvom sofware-u. Takisto budú spracovávané Marketingovým Teamom

3. Stále môžete napísaním emailu na emailovú adresu: prtrda@gmail.com
 • Zrušit' Váš súhlas - povolenie
 • Byt' informovaný o Vašich osobných údajoch
 • Vymazat' osobné informácie
 • Aktualizovat' Vaše osobné údaje

 • SAFETY RULES
 • BEZPEČNOSŤ:

  • Na palebnej čiare sa súťažiaci riadia pokynmi riadiaceho streľby.

  • Pri manipulovaní so zbraňou počas presunu na bariérach alebo prenášaní zbrane v rámci stage-u súťažiaci musí otvoriť komoru, pri samonabíjacích zbraniach uviezť zbraň do SAFE kondície.

  • Nabíjanie zbrane a manipulácia so zbraňou mimo palebnej čiary bude trestaná DQ bez nároku na vrátenie štartovného.

  • Zbraň je povolené nabíjať len na povel riadiaceho streľby.

  • Po ukončení streľby je súťažiaci povinný otvoriť záver zbrane pre kontrolu prítomnosti náboja v komore a použiť bezpečnostnú vlajku.

  • Prítomnosť osôb v mieste dopadu striel je povinný každý súťažiaci hlásiť riadiacemu streľby.

  • Je prísny zákaz konzumácie alkoholu počas súťaže. Osoby pod vplyvom alkoholu budú okamžite vylúčené zo súťaže.

  ZBRANE:

  Ľubovoľná veľkorážová puška - do kalibru .338 bez akéhokoľvek technického, statického a optického obmedzenia.

  Súťažiaci používa jednu zbraň počas suťaže.

  CHRÁNIČE ZRAKU A SLUCHU POVINNÉ !!

  STRELIVO: Vlastné – továrenské, alebo prebíjané. Je zakázané svietiace, priebojné, zápalné a výbušné.

  PROSTREDIE A VYBAVENIE:

  •Strieľa sa za akéhokoľvek počasia,

  •Každí súťažiaci plne zodpovedá za svoju zbraň, strelivo a vybavenie,

  •Súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečie a nesú plnú zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku.  SAFETY:

  •At the firing line, all competitors must observe and respect instructions of the supervising range officer (RO).
  •Manipulating with a rifle during a stage may only be performed with the bolt moved back or, in the case of a semiautomatic firearm, with the weapon placed into the Safe mode.
  •Chambering a round or any other manipulation with the rifle outside of the firing line will result in a disqualification with no recourse to the competition fee.
  •Chambering a round is only allowed at an instruction of the RO.
  •At a conclusion of each stage, the competitor must open the firing bolt for inspection by an RO, and utilise a chamber flag to indicate an empty firing chamber.
  •Any presence of a person in the target area must result in an immediate cessation of firing and a notification to the supervising RO.

  •It is strictly prohibited to use any alcoholic drinks during the competition. A competitor under the influence will be subject to immediate disqualification.

  Rifle:

  Precision rifle – max. permitted caliber .338 with

  no technical, bipod or optical restrictions.

  Only one rifle per competition is allowed.

  NB: EAR AND EYE PROTECTION IS MANDATORY!!

  AMMO: Own - fabric or reloaded. Tracer, AP or explosive ammunition is not permitted.

  ENVIRONMENT AND GEAR:

  • The competition will take place under any weather conditions.

  • Competitors carry their own rifles and other gear by themselves.

  • Each competitor is solely responsible for their own rifle and the gear.

  • Each competitor takes responsibility for their own actions.