prs series

FInale hungary payments info


KISBÉRI SPORTLÖVŐ SE IBAN: HU03 10402032-50526872- 56811004 

BIC CODE: OKHBHUHB K&H BANK 2870 KISBÉR, KOSSUTH LAJOS U 5. 


Please give to note, The Finale , name and surname, fee is 250€, 

Ladies 125€ 


Training day, payments on the RANGE, 50€


PAYMENTS INFO:RDA Slovakia Precision rifle team rda s.r.o
FIO BANK


IBAN:  SK85 8330 0000 0020 0196 0029

SWIFT: FIOZSKBAXXXPlease give to note, PRS match fee, name and surname, fee is 150€


GENERAL DATA PROTECTION REGULATION


GDPR FOR F CLASS AND PRS SHOOTING MATCHES ORGANIZED BY RDA

1. YOU AGREE BY YOUR REGISTRATION AND PAYMENT THAT YOUR FOLLOWING „PERSONAL DATA" :

 • NAME AND SURNAME

 • EMAIL ADDRESS

 • PASSPORT

 • PHOTO AND VIDEO OF THE EVENT

 • You acknowledge and agree that any audio-visual recordings - either of yourself or of other people - that you make at the event for which you are registering for are made solely for your own private purposes, and will not be used commercially without an explicit written consent of the organiser.
  Be courteous and seek consent of any other person who you may wish to take a photo or a video recording of, as applicable privacy laws apply.

 • TELEPHONE NUMBER

YOU WILL WILLINGLY GIVE TO THE ORGANIZERS: PRECISION RIFLE TEAM RDA S.R.O, LIPOVÁ 17, TRENČÍN, 91105 SLOVAKIA, AS "ADMINISTRATORS"

2. YOUR DATA WILL BE PRESERVED BY THE ADMINISTRATORS FOR 3 YEARS FROM THE DATE OF THE PERMIT (THE DATE OF PERMIT IS THE DATE OF REGISTRATION FOR AN EVENT).

 • YOUR PERSONAL DATA MUST BE PRESERVED FOR REGISTRATION, RECORDING AND AWARDING BY ADMINISTRATORS OF THE EVENT.

 • YOUR PERSONAL DATA MUST BE PRESERVED FOR MARKETING ACTIVITIES OF ADMINISTRATORS, SOCIAL MEDIA, WEBPAGES, INFORMATION ABOUT OUTGOING ACTIVITIES.

3. YOU DECLARE, THAT ALL YOUR PERSONA! DATA PROVIDED ARE TRUE. YOU CAN DECIDE TO WITHDRAW APPROVAL BY SENDING US AN EMAIL TO AN EMAIL ADDRESS: PRTRDA@GMAIL.COM

4. THE ADMINISTRATOR IS USING YOUR PERSONAL DATA AUTOMATICALLY AND MANUALLY BY ADMINISTRATORS AND THEIR ORGANISING TEAM. PERSONAL DATA WILL BE HANDLED MANUALLY PROCESSING IN THE STATISTIC SYSTEM BY STATISTIC OFFICERS AND BY MARKETING TEAM AND PROCESSING BY SOFTWARE AND STATISTIC SERVICE REQUIRED FOR F-CLASS AND DYNAMIC MATCH.

5. YOU CAN ALWAYS:

 • WITHDRAW YOUR PERMIT

 • BE INFORMED ABOUT YOUR PERSONA! DATA

 • ERASE YOUR PERSONAL INFORMATION

 • UPDATE YOUR PERSONAL DATA

 • BY WRITING AN EMAIL TO EMAIL ADDRESS: PRTRDA@GMAIL.COMSAFETY:


•At the firing line, all competitors must observe and respect instructions of the supervising range officer (RO).•Manipulating with the rifle during a stage may only be performed with the bolt moved back or, in the case of a semiautomatic firearm, with the weapon placed into the Safe mode.•Chambering a round or any other manipulation with the rifle outside of the firing line will result in a disqualification with no recourse to the competition fee.•Inserting magazine , or chambering a round is only allowed at an instruction of the RO.•At a conclusion of each stage, the competitor must open the firing bolt for inspection by an RO, and utilise a chamber flag to indicate an empty firing chamber.•Any presence of a person in the target area must result in an immediate cessation of firing and a notification to the supervising RO.

•It is strictly prohibited to use any alcoholic drinks during the competition. A competitor under the influence will be subject to immediate disqualification.  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY PRECISION RIFLE TEAM RDA, s.r.o.


I. Základné ustanovenia

 

I.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je podnikateľský subjekt Precision Rifle Tema RDA, s. r. o., Lipová 216/17, 911 05 Trenčín, IČO: 52861775, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 39492/R (ďalej len „poskytovateľ“) a na strane druhej je objednávateľ služby – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

 

I.2 Právne vzťahy medzi poskytovateľom a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami najmä:

zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zákon o OOÚ“).

 

I.3 Orgánmi dozoru na ochranu spotrebiteľa sú v zmysle príslušných právnych predpisov:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

I.4 Spotrebiteľ zaškrtnutím príslušného políčka a odoslaním objednávky s povinnosťou platby potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Odkaz na VOP je spotrebiteľovi zaslaný na emailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uvedie pri objednávke.

 

I.5 VOP sú k dispozícii aj na webovej stránke poskytovateľa https://precisionrifleteamrda.sk/

 

I.6 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kontakty poskytovateľa: Poštová adresa: Precision Rifle Team RDA, s. r. o., Lipová 216/17, 911 05 Trenčín, tel.: +421903325602 v čase od 08:00 do 18:00 počas pracovných dní kontaktný email: prtrda@gmail.com.

 

II. Zmluva o poskytnutí služby (ďalej len „zmluva“)

 

II.1 Návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkaných jednotlivých druhov základných služieb, vrátane termínov kurzov a dĺžky ich trvania, na webovej stránke poskytovateľa https://precisionrifleteamrda.sk/. Základnými službami sú kurzy, tréningy, súťaže a darčekové poukazy. K základným službám je možné objednať aj doplnkové služby. Zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom. Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí prijatie objednávky spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Potvrdenie prijatia objednávky nemá na vznik zmluvy vplyv. Odkaz na VOP v platnom a účinnom znení, odkaz na bezpečnostné pravidlá, odkaz na informácie o spracúvaní osobných údajov (Informácie GDPR) a faktúru dostane spotrebiteľ ako prílohu potvrdenia o zaevidovaní objednávky.

 

II.2 Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe dôvodov upravených právnymi predpismi.

 

II.3 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a v prípadoch zahraničných klientov v anglickom jazyku. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy. Akákoľvek dohoda medzi poskytovateľom a spotrebiteľom v zmluve, ktorá je odlišná od VOP, má prednosť pred VOP. Uzavretá zmluva je poskytovateľom služby archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, v ktorých je tento postup zrozumiteľne popísaný.

 

II.4 Spotrebiteľ má možnosť pred odoslaním objednávky ju v plnej miere skontrolovať a vykonať jej prípadné zmeny a opravy. Náklady spotrebiteľa na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky nenesie poskytovateľ, ale spotrebiteľ sám. Tieto náklady sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

 

II.5 Podľa § 4 ods. 6 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku spotrebiteľ súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty a berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stratí právo na odstúpenie od zmluvy. Zároveň vyhlasuje, že bol poučený podľa § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku - bližšie informácie v čl. V. a VI. Všeobecných obchodných podmienok .

 

III. Ochrana osobných údajov a vyhotovovanie obrazových a obrazovo-zvukových materiálov

 

III.1 Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú v dokumente „Informácie GDPR“ nachádzajúci sa na webovej stránke poskytovateľa https://precisionrifleteamrda.sk/

 

III.2 Vyznačením príslušného políčka a odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ súhlasí, že poskytovateľ môže v priebehu služby vyhotovovať obrazové alebo obrazovo-zvukové materiály (fotografie alebo videá). Spotrebiteľ zároveň súhlasí, s tým, že obrazové a obrazovo-zvukové materiály môžu byť zverejnené prostredníctvom sociálnych sietí alebo webových stránok za účelom propagácie služieb poskytovateľa.

 

III.3 V prípade, ak spotrebiteľ nezaškrtne príslušné políčko, poskytovateľ bude pri vyhotovovaní obrazových a obrazovo-zvukových materiálov rešpektovať prejav vôle spotrebiteľa.

 

IV. Ceny

 

IV.1 Všetky ceny sú zmluvné. Na webovom sídle poskytovateľa https://precisionrifleteamrda.sk/ sú pre všetky základné služby vždy uvedené aktuálne a platné ceny. Informácie o cene poskytovaných služieb sú uvádzané ako konečné ceny, teda vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní. K základnej službe je možné objednať doplnkové služby, ktorých aktuálna ponuka spolu s ich konečnou cenou sú uvedené pri každej základnej službe. Úhrada doplnkových služieb sa môže vykonať v hotovosti pred začatím služby. Ceny za služby sa uhrádzajú pred termínmi plnenia služieb, a to prostredníctvom prevodu na účet alebo v hotovosti.

 

V. Objednávanie

V.1 Spotrebiteľovi je poskytnutá služba za konečnú cenu platnú v čase objednania. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s konečnou cenou služby. Účtovaná konečná cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.

V.2 Objednať základnú službu a niektoré doplnkové služby je možné priamo na webovej stránke poskytovateľa https://precisionrifleteamrda.sk/

 

V.3 Spotrebiteľ sa odoslaním objednávky s povinnosťou platby zaväzuje zaplatiť konečnú cenu za vybranú službu resp. služby, súhlasí s termínom uskutočnenia služby, ktorý si vybral a záväzne potvrdzuje svoju osobnú účasť na tejto službe.

 

V.4 Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu termínu maximálne do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, najneskôr však aspoň 7 pracovných dní pred konaním služby, a to buď prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. O zmenu termínu konkrétne objednanej služby možno požiadať maximálne raz.

 

V.5 Z dôvodu potreby vedomosti o presnom počte účastníkov na službe, si poskytovateľ vyhradzuje právo nevyhovieť spotrebiteľovi v konkrétne navrhovanej zmene termínu, ktorú si určil spotrebiteľ. Poskytovateľ dá spotrebiteľovi na výber z najmenej dvoch voľných termínov, v závislosti od personálnej obsadenosti kurzov.

 

V.6 Pre prípad, že spotrebiteľ uzavrie podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku zmluvu s poskytovateľom menej než 14 dní pred termínom kurzu a má sa teda na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

 

V.7 Darčekový poukaz sa uplatňuje na webovej stránke poskytovateľa https://precisionrifleteamrda.sk/ podľa tam uvedených pokynov.

 

V.8 Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ služby vyhotovoval počas realizácie služby obrazové a obrazovo-zvukové záznamy.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 

VI.1 V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

 

VI.2 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP, ktoré sú voľne prístupné na webovej stránke poskytovateľa https://precisionrifleteamrda.sk/ a ktoré sú zaslané ako príloha e-mailu o potvrdení prijatia objednávky. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

 

VI.3 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nebudú požadované ani žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady ceny za službu, ak už došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

VI.4 Peniaze za uplatnené odstúpenie od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

VI.5 V súlade s § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak spotrebiteľ uzavrie podľa § 4 ods. 6 uvedeného zákona zmluvu s poskytovateľom menej než 14 dní pred termínom služby a má sa teda na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada a poskytovateľ splní všetky svoje povinnosti stanovené v § 4 ods. 6 uvedeného zákona, je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

VI.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch:

a) kedy spotrebiteľ nezaplatil plnú cenu v stanovenej lehote v súlade s článkom IV. a V.,

b) ak na základe dostupných informácií a skutočností možno predpokladať, že spotrebiteľ bol právoplatne odsúdený za násilný trestný čin alebo je prítomné podozrenie, že spotrebiteľ je alebo bol členom organizácie potlačujúcej základné ľudské práva a slobody, prípadne prezentuje extrémistické názory,

c) ak bol spotrebiteľ v minulosti vylúčený z služby alebo mu bolo inak znemožnené úplné absolvovanie služby pre nedodržanie bezpečnostných a prevádzkových zásad a pravidiel, ktoré sú obsahom usmernenia spoločnosti Precision Rifle Team RDA, s.r.o. a ktoré je prístupné k nahliadnutiu na webovej stránke poskytovateľa https://precisionrifleteamrda.sk/ a na mieste konania služieb – na strelnici, pričom osoby, ktoré sa zúčastňujú kurzu sú povinné sa s týmto usmernením individuálne oboznámiť, alebo pre nedodržanie iných pravidiel bezpečnosti, ochrany zdravia, obozretnosti a zodpovednosti pri nakladaní so strelnými zbraňami.

 

VI.7 Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby zasielajte na prtrda@gmail.com alebo na adresu:

Precision Rifle Team RDA, s. r. o., Lipová 216/17, 911 05 Trenčín.

 

VI.8 V prípadoch, ak sa spotrebiteľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže zúčastniť na konkrétnom termíne služby, ktorú si objednal a zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi už uplynula, avšak služby ešte nebola uskutočnená a do jej termínu ostáva viac ako 5 kalendárnych dní, poskytovateľ umožní spotrebiteľovi presunúť svoj termín služby na neskorší termín, pričom na náhradnom termíne je potrebné sa dohodnúť priamo s poskytovateľom, kvôli personálnej obsadenosti (bližšie bod V.4 a V.5 týchto VOP).

 

VI.9 Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi skutočnosť, že sa nemôže zúčastniť objednanej služby. Včasné neoznámenie tejto skutočnosti môže mať za následok nemožnosť vyhovenia požiadavkám spotrebiteľa na presunutie služby na iný termín.

 

VI.10 V prípade, ak spotrebiteľ nevyužije vyššie uvedenú možnosť, neoznámi poskytovateľovi, že sa nemôže zúčastniť služby a nedostaví sa, stráca možnosť presunutia termínu služby a tiež aj prenesenia zaplatenej ceny do formy poukážky alebo do formy kreditu.

 

VI.11 Ustanovenia o ďalších možnostiach spotrebiteľa v prípade, ak sa nemôže zúčastniť na kurze, sa nevzťahujú na prípady, kedy za nekonanie kurzu je zodpovedná vyššia moc. Za vyššiu moc je pre účely zmluvy a VOP považovaná každá udalosť nezávislá od vôle zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, extrémne poveternostné a meteorologické javy, silné búrky, požiar, vojna, výbuch, štrajk, alebo iné nepredvídateľné udalosti. Vzhľadom na skutočnosť, že WHO vyhlásila pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2, a teda z dôvodu predvídateľnosti protiepidemiologických opatrení, za vyššiu moc nemožno považovať protiepidemiologické opatrenia účinné v čase konania kurzu alebo vládne opatrenia na území štátu alebo jeho hraniciach, slúžiace k zamedzeniu šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, pričom v takomto prípade sa kurz automaticky presúva na iný termín určený poskytovateľom.

 

VII. Platobné podmienky

 

VII.1 Poskytovateľ služby akceptuje platbu nasledovnými spôsobmi:

a) prevodom na bankový účet, b) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány, c) hotovosťou alebo v iných prípadoch po dohode, platba v hotovosti musí byť vykonaná ešte pred uskutočnením služby.

 

VII.2 Poskytovateľ o vykonanej platbe informuje spotrebiteľa zaslaním e-mailu na ním zadanú e-mailovú adresu.

 

VIII. Dodacie podmienky

 

VIII.1 Objednaná služba bude realizovaná v konkrétnom termíne, ktorý si spotrebiteľ záväzne zvolil pri zadaní objednávky a na mieste, ktoré bolo uvedené v informáciách pri konkrétnej službe.

 

VIII.2 V prípadoch nepriaznivých podmienok, ktoré majú charakter vyššej moci, sa služba presúva na iný vhodný (najbližší) termín, resp. ak nie je možné službu presunúť alebo by nebolo možné uskutočniť opakovanie služby, služba sa môže zrušiť úplne.

 

VIII.3 Každý spotrebiteľ je informovaný e-mailom o potvrdení prijatia objednávky, ktorý obsahuje informáciu o termíne a mieste zvolenej služby.

 

IX. Mimosúdne riešenie sporov

 

IX.1 Vzniknuté spory majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, za predpokladu, že spotrebiteľ má bydlisko na území Slovenskej republiky. Spotrebiteľ môže žalovať poskytovateľa aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

 

X.2 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na emailovú adresu: prtrda@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ na túto žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ARS“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

 

XI.3 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle MH SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať taktiež prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov -– platformy ODR Európskej komisie, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI.4 Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Eur vrátane DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

X. Záručné podmienky

 

X.1 Záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 

XI.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.10.2022 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Znenie týchto VOP môže poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.