Registrácia Level 3

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION


GDPR for F class and Dynamic shooting  Matches organized by RDA

1. You agree by your registration and payment that your following „Personal Data" :
 • name and surname
 •  email address
 • passport
 • photo and video of the event
 • telephone number
you will willingly give to the organizers:  Precision rifle team RDA s.r.o, Lipová 17, Trenčín, 91105,  RDA-Športovo-Strelecký Klub, Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ICO: 42280281 ,as "Administrators"

2. Your data will be preserved by the administrators for 3 years from the date of the permit (the date of permit is the date of registration for an event).
 • your Personal Data must be preserved for registration, recording and awarding by Administrators of the event.
 • your Personal Data must be preserved for marketing activities of Administrators, social media, webpages, information about outgoing activities.
3. You declare, that all your Persona! Data provided are true. You can decide to withdraw approval by sending us an email to an email address: prtrda@gmail.com

4. The administrator is using your Personal Data automatically and manually by Administrators and their Organising Team. Personal Data will be handled manually processing in the statistic system by Statistic Officers and by Marketing Team and processing by software and statistic service required for F-class and Dynamic shooting match.

5. You can always:
 • withdraw your permit
 • be informed about your Persona! Data
 • erase your Personal information
 • update your Personal Data
 • by writing an email to email address: prtrda@gmail.com


GDPR pre preteky F class a Dynamickej streľby organizované Precision rifle team RDA s.r.o.,RDA -ŠSK

1. Vašou registráciou a platbou automaticky dávate Váš súhlas, že nasledujúce „Osobné údaje":
 • Mena a priezvisko
 • Emailová adresa, číslo op.
 • Fotografie a video z udalosti
 • Telefónne číslo
Môžu využívať organizátori: Precision rifle team RDA s.r.o, Lipová 17, Trenčín, 91105 , RDA-Športovo-Strelecký Klub, Banská 6301 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ICO: 42280281 ďalej ako ,,Administrátori" nasledovne:

2. Vaše údaje budú uschovávané Administrátorom nasledujúcich 3 rokov od termínu povolenia. (Termín povolenia nastáva prihlásením sa na pretek)
 • Vaše osobné údaje budú spracovávané pre potreby registrácie, spracovania výsledkov a slávnostnej ceremónie odovzdávania cien.
 • Vaše osobné údaje budú spracovávané pre marketingové aktivity Administrátorov, sociálne siete, webové stránky, informácie o prebiehajúcich aktivitách.
1. Vyhlasujete, že Vaše osobné údaje, ktoré dávate, sú pravdivé. Môžete sa rozhodnúť o zrušení súhlasu zaslaním emailu na: prtrda@gmail.com

2. Vaše osobné údaje budú automaticky alebo manuálne používané Administrátormi a Organizačným Teamom. Personálne údaje budú spracovávané štatistickým systémom a Štatistickým Teamom prostredníctvom sofware-u. Takisto budú spracovávané Marketingovým Teamom

3. Stále môžete napísaním emailu na emailovú adresu: prtrda@gmail.com
 • Zrušit' Váš súhlas - povolenie
 • Byt' informovaný o Vašich osobnýchúdajoch
 • Vymazat' osobné informácie
 • Aktualizovat' Vaše osobné údaje